Kartor över området ger en bild av hur terrängen och omgivningar har utvecklats i över 150 år där Vårvägen nu ligger. Hur landskapet förändrats?

Namnet Ekensberg dök upp först kring 1890 parallellt med det historiska namnet Ekhagen. Namnet Ekensberg nämns i karta från 1912. Ett hemman finns avbildat på foto som ruckel 1924. Hemmanet finns som fyrkantig ”prick” på kartan från 1912.

Byggnaden låg där lekplatsen ligger på Vårvägens bakgård. Rucklet revs i slutet av 1920-talet och Ekensbergs gård kom till och byggdes på samma plats. Området söder om Hagavägen hörde tidigare till Huvudsta och Alby.

Karta från 1751 "Charta Öfwer Stockholms Stads Belägenhet".

Karta från 1751 ”Charta Öfwer Stockholms Stads Belägenhet”.

Karta från 1751 "Charta Öfwer Stockholms Stads Belägenhet". Norr om Ekhagssjön ser vi en prick benämnt "Torp". Den kallades Ekhagens torp. I norr sýns Råstasjön och (Lång)lötssjön.

Karta från 1751 ”Charta Öfwer Stockholms Stads Belägenhet”. Norr om Ekhagssjön ser vi en prick benämnt ”Torp”. Det kallades Ekhagens torp. I norr sýns Råstasjön och (Lång)lötssjön. På Vårvägens gård, strax framför dagens lekplats, låg Ekhagens torp och senare Ekensbergs gård.

Karta från mitten av 1700-talet. Ekhagens torp inritat. Vi ser även sjön som hette olika genom tiderna a) Ekhagssjön, b) Träsket eller Träsksjön. och slutligen c) Rudsjön. Sjön försvann 1920-1940 genom utdikning.

Karta från 1802. Hänger i Charlottenburgs gård vid Bollgatan. Ekhagens torp inritat. Till torpet hörde ett stort markområde inklusive Ekhagssjön. Vi ser även sjön som hette olika genom tiderna a) Ekhagssjön, b) Träsket eller Träsksjön. och slutligen c) Rudsjön. Sjön försvann 1920-1940 genom utdikning.

Karta från 1817. Området kring Ekhagens torp kallas då för Ekhagen.

Karta från 1817. Området kring Ekhagens torp kallas då för Ekhagen.

Plansch. Lantmäterikarta över Alby år 1817. "Obs. de många byggnaderna vid Ellenhill samt Ekhagen och Starrbäcken, som delvis finnes kvar (anm. år 1936), går förbi Ekhagen". Bild ur Minnesskrift utgiven med anledning av Råsunda Municipalsamhälles 25-årsjubileum, 10 november 1936. Tryckeriaktiebolagen Tiden.

Plansch. Lantmäterikarta över Alby år 1817. ”Obs. de många byggnaderna vid Ellenhill samt Ekhagen och Starrbäcken, som delvis finnes kvar (anm. år 1936), går förbi Ekhagen”. Bild ur Minnesskrift utgiven med anledning av Råsunda Municipalsamhälles 25-årsjubileum, 10 november 1936. Tryckeriaktiebolaget Tiden.

Detalj ur ovan.

Detalj ur ovan.

Kartfragment från 1851. Finns i Solna stads kartregister. Upptill ser vi Hagavägen böj ovanför där Ekhagens torp var belägen. Torpet låg alldeles framför lekplatsen på Vårvägens gård.

Kartfragment från 1851. Finns i Solna stads kartregister. Upptill ser vi Hagavägen böj ovanför där Ekhagens torp var belägen. Torpet låg alldeles framför lekplatsen på Vårvägens gård.

Stockholmskarta i IX blad 1861. Utsnitt av blad V. Militärkarta utförd av Topografiska Corpsen. Här dyker namnet Ekensberg upp.

Stockholmskarta i IX blad 1861. Utsnitt av blad V. Militärkarta utförd av Topografiska Corpsen. Här dyker namnet Ekensberg upp.

Del av karta från 1951 med Ekhagens torp inritat. Låg vid lekplatsen mellan Vårvägens och Sommarvägens gård. Den stora vägen till vänster åt söder var vägen till Huvudsta. Borta i dag. Upptill dåvarande Hagavägen, i dag Ekensbergsvägen. Ekhagen började kallas Ekensberg vid 1800-talets slut.

Del av karta från 1900 med Ekhagens torp inritat. Låg vid lekplatsen mellan Vårvägens och Sommarvägens gård. Den stora vägen till vänster åt söder var vägen till Huvudsta. Borta i dag. Upptill dåvarande Hagavägen, i dag Ekensbergsvägen. Ekhagen började kallas Ekensberg vid 1800-talets slut.

Karta 1900 Huvudsta och Stora Alby. Översikt med Rudsjön som låg på nuvarande Skytteholm.

Karta 1900 Huvudsta och Stora Alby. Översikt med Rudsjön som låg på nuvarande Skytteholm.

Stockholm med omgifningar, upptagande tomtkartor öfver de närmast staden liggande köping- och municipalsamhällena, jämte alla dit ledande trafikleder m. m., 1906.

Stockholm med omgifningar, upptagande tomtkartor öfver de närmast staden liggande köping- och municipalsamhällena, jämte alla dit ledande trafikleder m. m., 1906. Upptill ser vi Ekhagens torp, senare Ekensbergs gård.

Upptill ser vi Ekhagens torp med väg från tvärgående Hagavägen.

Upptill ser vi Ekhagens torp med väg från tvärgående Hagavägen.

Karta 1909. Utbredningen till höger om Ekhagens torp av Ekhagens hage eller Ekensbergs hage syns på denna karta.

Karta 1909. Utbredningen till höger om Ekhagens torp av Ekhagens hage eller Ekensbergs hage syns på denna karta.

Karta från 1923. Den lilla fyrkanten till höger är Ekhagens torp från 1700-talet som revs på 1920-talet. Där uppfördes Ekensbergs nya gårdsbyggnad som existerade fram till 1954. Till vänster, upptill, ser vi Virebergs gård som låg på andra sidan berget. Vireberg kom att bli namnet för hela området i samband med det intensiva byggandet som började i början av 1950-talet.

Karta från 1923. Den lilla fyrkanten till höger är Ekhagens torp från 1600-talet som revs på 1920-talet. Där uppfördes Ekensbergs nya gårdsbyggnad som existerade fram till 1954. Till vänster, upptill, ser vi Virebergs gård som låg på andra sidan berget. Vireberg kom att bli namnet för hela området i samband med det intensiva byggandet som började i början av 1950-talet.

Karta över municipalsamhället från 1927. Notera att det gamla namnet Ekhagen fortfarande användes parallellt med det senare namnet "Ekensberg" om vartannat.

Karta över municipalsamhället från 1927. Notera att det gamla namnet Ekhagen fortfarande användes parallellt med det senare namnet ”Ekensberg” om vartannat. Vireberg var en liten lantgård på andra sidan Spetsberget som längre fram blev samlingsnamnet för hela området.

Efter att Rudsjön hade dränerats under mellankrigstiden blev Skytteholms-området en soptipp som på tidiga 1970-talet väckte oro och spekulationer bland anställda i Solna Centrum om eventuell förekomst av miljögifter. Ovan odaterat fragment ur Expressen från samma tid. Kartan har en silhuett av sjöns utbredning år 1923 respektive soptippens år 1940.

Efter att Rudsjön hade dränerats under mellankrigstiden blev Skytteholms-området en soptipp vars rester på tidiga 1970-talet väckte oro och spekulationer bland anställda i Solna Centrum om eventuell förekomst av miljögifter. Ovan odaterat fragment ur Expressen från samma tid. Kartan har en silhuett av sjöns utbredning år 1923 respektive soptippens år 1940. Samtidigt visar kartan Solna Centrum på 1970-talet.

Karta över Råsunda från 1940.

Karta över Råsunda från 1940.

Karta över Råsunda från 1940 överlagrad på nutida karta. Här ser vi Ekensbergs gård med olika uthus placerad på mark som dagens fastigheten är byggd på. Vägen från Hagavägen (nuvarande Ekensbergsvägen) gick rakt igenom dagens fastighet. I mitten av 1950-talet upphörde stumpen av Ekensbergsvägen som låg i slutet av Stråket. Den kom att förlängas ända fram till brandstationen. På dagens brandstationstomt fanns en hästgård.

Karta över Råsunda från 1940 överlagrad på nutida karta. Här ser vi Ekensbergs gård med olika uthus placerad på mark som dagens fastigheten är byggd på. Vägen från Hagavägen (nuvarande Ekensbergsvägen) gick rakt igenom dagens fastighet. I mitten av 1950-talet upphörde stumpen av Ekensbergsvägen som låg i slutet av Stråket. Den kom att förlängas ända fram till brandstationen. På dagens brandstationstomt fanns en hästgård.

Förstoring. bebyggelsen i och kring Vårvägen som kallades för Ekensbergs gård före 1954.

Förstoring. bebyggelsen i och kring Vårvägen som kallades för Ekensbergs gård före 1954.

Ekensberg i topografisk karta från 1948 i kraftig förstoring. Ekensbergs gård är utmärkt samt andra byggnader som hörde till gården.

Ekensberg i topografisk karta från 1948 i kraftig förstoring. Ekensbergs gård är utmärkt samt andra byggnader som hörde till lantgården.

Nybyggnadskarta från 1953. Enda påträffade kartan som visar rivna Ekensbergs gård i relation till kommande Vårvägen-huset. Till vänster (lodrät) ser man olika lador/ekonomibyggnader.

Nybyggnadskarta från 1953. Enda påträffade kartan som visar rivna Ekensbergs gård i relation till kommande Vårvägen-huset. Till vänster (lodrät) ser man olika lador/ekonomibyggnader som hörde till lantgården Ekensberg.

Ekensbergs gård med byggnader i grått i relation till dagens bebyggelse markerat i blått. Topologisk karta från 1953. Rekonstruktion: Richard Nyström.

Ekensbergs gård med byggnader i grått i relation till dagens bebyggelse markerat i blått. Topologisk karta från 1953. Rekonstruktion: Richard Nyström.

Satellitbild.

Satellitbild.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara